Termeni și condiții privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Introducere

Termenii și condițiile prezente furnizează informații privind activitatea Poszet Francisc PFA de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Poszet Francisc PFA își desfășoară activitatea de prelucrare de date cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD sau Regulament) și a legislației relevante în vigoare.

 

Termeni și definiții

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Operator: Poszet Francisc PFA, persoană juridică înregistrată în Registrul Comertului sub F30/638/2015, CUI: RO35055955, sediu: Sat. Tamaseni, Com. Batarci, jud. Satu Mare, str. Principala nr. 85, adresă de mail: office@tilkos.ro

Prelucrare: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. POSZET FRANCISC PFA  nu transmite datele personale altor operatori de date, cu excepția cazurilor în care transmiterea se întemeiază pe consimțământul expres al persoanei vizate sau pe normele imperative ale legislației în vigoare.

Persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, agenția sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele POSZET FRANCISC PFA ;

Persoane vizate: vizitatorii paginilor de web aparținând domeniului tilkos.ro, destinatarii apelurilor telefonice sau a mail-urilor trimise de POSZET FRANCISC PFA , părțile contractante sau reprezentanții părților contractante în cazul contratelor încheiate cu POSZET FRANCISC PFA .

 

Despre activitatea POSZET FRANCISC PFA de prelucrare a datelor cu caracter personal

Principiile prelucrării: Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată. Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Datele cu caracter personal prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Scopul prelucrării: informarea privind activitatea desfășurată de POSZET FRANCISC PFA , contactarea persoanelor vizate

Activități de prelucrare:

 • Înregistrarea și stocarea datelor personale;
 • în legătură cu navigarea paginilor de internet aparținând domeniului tilkos.ro: activitatea de prelucrare necesară funcționării paginii de web, precum utilizarea de cookie-uri, examinarea obiceiurilor de vizitare a paginii de web, cercetarea activității de navigare, pe baza consimțământului special al persoanei vizate;
 • contactarea persoanelor vizate prin mail sau apel telefonic, în scop de informare, efectuării unor sondaje de opinie, etc;
 • în cazul unor evenimente legate de POSZET FRANCISC PFA : prelucrarea fotografiilor făcute despre participanți, inclusiv stocarea, adaptarea și publicarea acestora pe internet. Prelucrarea acestor fotografii se realizează cu respectarea normelor în vigoare naționale și internaționale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și protecția vieţii private şi al demnităţii persoanei umane.
 • trimiterea de reclame, reclame personalizate.
 • prelucrarea necesară încheierii și executării unor contracte.

Temeiul legal: art 6. alin. (1) literele. a), b), c), e) și f) din RGPD, după caz:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrare;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, care îi revine operatorului;
 • prelucrarea servește unui interes public;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operato rsau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

Datele prelucrate:

 • datele prelucrate cu ocazia utilizării paginilor de web: adresa de IP, ora vizitării site-ului, cookie-uri;
 • anumite date referitoare la calculatoarele sau adresele IP ale vizitatorilor paginilor de web aparținând domeniului tilkos.ro, prelucrate în scopul realizării de statistici privind accesarea acestor site-uri, respectiv în scopul detectării erorilor și a tentativelor de atacuri cibernetice. Adresele de IP prelucrate de POSZET FRANCISC PFA nu sunt în nici un fel altor date care ar face posibilă identificarea persoanei vizate.
 • în cazul contactării persoanelor vizate prin apel telefonic și/sau mail: numele persoanei, numărul de telefon și/sau adresa de mail și/sau localitatea de reședință.
 • în cazul participării la evenimente organizate de POSZET FRANCISC PFA: fotografii ale participanților făcute în cadrul evenimentului respectiv, în unele cazuri: date de înregistrare.
 • în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scopul încheierii și executării unor contracte: datele persoanei vizate, precum nume, prenume ,domiciliu, serie și număr C.I./B.I., codul numeric personal, număr de telefon, adresă de mail, număr cont bancar.

În urma accesării linkurilor plasate pe pagina de internet aparținând domeniului tilkos.ro inclusiv prin apăsarea butonului ”Like” asigurat de rețelele de ”social media”, precum facebook, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează potrivit termenilor și condițiilor stabilite de operatorul paginii de web astfel accesate.

Protecția datelor personale: POSZET FRANCISC PFA  a luat toate măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare în vederea asigurării protecției adecvate a datelor personale prelucrate, în special împotriva distrugerii, pierderii, modificării, transmiterii, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat la aceste date, ilegale sau accidentale.

Perioada prelucrării: până la retragerea consimțământului sau realizarea scopurilor sus menționate, după caz.

Modalitățile de prelucrare: electronic, în format hârtie.

Pe pagina web aparținând domeniului tilkos.ro POSZET FRANCISC PFA utilizează următoarele cookie-uri, în scopurile enumerate mai jos

Cookie-uri de performanță ale site-ului: asigură funcționarea site-ului, utilizarea lor este necesară pentru navigarea de către dumneavoastră. Aceste cookie-uri se șterg de pe calculatorul dumneavoastră în mod automat în momentul încetării activității de navigare și închiderii browser-ului de către dumneavoastră.

Cookie-uri de analiză a vizitatorilor: cookie-urile de analiză sunt responsabile pentru colectarea de statistici anonime privind utilizarea site-ului. Mulțumită acestor date POSZET FRANCISC PFA  poate personaliza site-ul web tilkos.ro în funcție de așteptările vizitatorilor. Se ține evidența numărul vizitatorilor, numărul paginilor vizitate, activitatea desfășurată de vizitatori, respectiv frecvența vizitării site-ului. Interactivitatea vizitatorilor este măsurată cu cookie-urile Google Analytics. (Pentru mai multe informații, accesați https://analytics.google.com.)

Cookie-uri pentru publicitate: Aceste cookie-uri analizează activitatea dumneavoastră de navigare pe situl tilkos.ro și, astfel, ne permite să vă trimitem materiale informative personalizate. Pentru folosirea acestor tipuri de cookie-uri avem nevoie de consimțământul dumneavoastră prealabil. Cookie-urile trimise de terți operatori (Google AdWords, Facebook) servesc acelorași scopuri, iar în privința acestor cookie-uri se aplică termenii și condițiile operatorului în cauză. Pe spațiile publicitare ale site-urilor terțe puteți găsi reclame, anunțuri publicitare care vă redirecționează spre pagina noastră de web. Aceste anunțuri sunt plasate de partenerii POSZET FRANCISC PFA  în interfața cu utilizatorul. Acești parteneri se ocupă de informațiile colectate prin cookie-urile trimise din astfel de spații publicitare.

Drepturile persoanei vizate

Informare și acces la date: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute în articolul 15 din RGPD. În concordanță cu principiile echității și transparenței, cu respectarea normelor în vigoare, POSZET FRANCISC PFA  furnizează persoanei vizate informațiile prevăzute în RGPD. Totodată, POSZET FRANCISC PFA  comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării la cererea persoanei vizate, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Retragerea consimțământului: Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Rectificare: Persoana vizată are dreptul de a obține de la POSZET FRANCISC PFA , fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Ștergere: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea POSZET FRANCISC PFA  ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar POSZET FRANCISC PFA  are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. POSZET FRANCISC PFA  are posibilitatea să respingă cererea persoanei vizate doar în cazurile prevăzute de lege.

„Dreptul de a fi uitat”: În cazul în care POSZET FRANCISC PFA  a făcut publice datele cu caracter personal și este obligată, în temeiul prevederilor legislației în vigoare, să le șteargă pe acestea, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, POSZET FRANCISC PFA  adoptă măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal, că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror link-uri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Restricționare: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea POSZET FRANCISC PFA  restricționarea prelucrării în cazul în care:

 • persoana vizată contestă exactitatea datelor (pentru o perioadă care îi permitePOSZET FRANCISC PFA  să verifice exactitatea datelor)
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracterpersonal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor
 • POSZET FRANCISC PFA  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, darpersoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unuidrept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD (pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitimeale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate)

Portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. În exercitarea acestui drept, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, în situațiile în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Totodată, exercitarea dreptului nu aduce atingere dreptului la ștergerea datelor, respectiv drepturilor și libertăților altora. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

Dreptul la opoziție: În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Astfel, POSZET FRANCISC PFA  nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care POSZET FRANCISC PFA  demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor,

drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a depune plângere: Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în condițiile art. 77 din RGPD, la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro), dacă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prevederile Regulamentului. În continuare, persoana vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă, în condițiile art. 79 din RGPD, în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta Regulamentul. Acțiunile împotriva POSZET FRANCISC PFA  vor fi introduse la instanțele române. Înainte de a depune plângere sau de a exercita o cale de atac, persoana vizată are posibilitatea de a notifica POSZET FRANCISC PFA  despre problema sesizată și a-i solicita remedierea acesteia.

Adrese și solicitări

Persoana vizată are posibilitatea de a depune cererile și adresele destinate POSZET FRANCISC PFA , prin următoarele modalități:

 • pe cale poștală, la adresa: Sat. Tamaseni, Com. Batarci, jud. Satu Mare, str. Principala nr. 85
 • pe cale electronică, la următoarea adresă: adatvedelem@tilkos.ro

POSZET FRANCISC PFA  furnizează persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri, ori privind motivele pentru care nu ia măsuri, în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

 

Persoane împuternicite și divulgarea sau transmiterea datelor cu caracter personal

POSZET FRANCISC PFA  poate recurge la serviciile unor persoane împuternicite în ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal. În acest caz, persoana împuternicită desfășoară activitatea de prelucrare în numele POSZET FRANCISC PFA  și în conformitate cu indicațiile acesteia.

POSZET FRANCISC PFA  recurge doar la serviciile acelor persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și legislația națională în vigoare, respectiv să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

Persoana împuternicită de operator nu poate recruta o altă persoană împuternicită de operator fără a primi în prealabil o autorizație scrisă, specifică sau generală, din partea POSZET FRANCISC PFA .

În afară de persoanele împuternicite menționate mai sus, respectiv cu excepția situațiilor în care prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, operatorul nu divulgă și nu transmite datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către persoane terțe.

 

Datele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelorcu Caracter Personal

Sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de web: www.dataprotection.ro

Document actualizat la 20 noiembrie 2020

SWITCH THE LANGUAGE
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.