Adatvédelmi tájékoztató és felhasználási feltételek

Bevezetés

Jelen Adatvédelmi tájékoztató és felhasználási feltételek a személyes adatoknak a Poszet Francisc PFA  adatkezelési tevékenységéről ad tájékoztatást.

Az POSZET FRANCISC PFA   az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről *„GDPR”+), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

Fogalmi meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő: adatkezelőnek minősül a Poszet Francisc PFA, székhely: Sat. Tamaseni, Com. Batarci, jud. Satu Mare, str. Principala nr. 85, email cím: office@tilkos.ro.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisokból, továbbítása, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése illetve megsemmisítése. Az POSZET FRANCISC PFA   a személyes adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor az adattovábbításhoz az érintett kifejezetten hozzájárul vagy az adattovábbítást jogszabály teszi kötelezővé.

Adatfeldolgozók: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az POSZET FRANCISC PFA  -szel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől.

Érintettek: minden olyan természetes személy, aki tilkos.ro domainnévhez tartozó honlapot látogatja, a POSZET FRANCISC PFA   levelező listáinak címzettje, a POSZET FRANCISC PFA   rendezvényein részt vesz, a POSZET FRANCISC PFA   telefonon vagy emailben tartja vele a kapcsolatot, a POSZET FRANCISC PFA  -val szerződéses viszonyban van, vagy szerződő felet képvisel.

Az adatkezelési tevékenységről

Adatkezelési alapelvek: személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelés célja: a tilkos.ro  honlap optimális működtetése,  a Tilkós panzió tevékenységéről történő tájékoztatás, valamint kapcsolattartás.

Adatkezelési tevékenység:

 • az érintett adatainak rögzítése és nyilvántartása;
 • a tilkos.ro honlap használatához szükséges adatkezelési tevékenység, mint például sütik (cookie), a honlap-látogatási szokások vizsgálata. Külön hozzájárulás alapján, honlap böngésző tevékenység feltérképezése;
 • telefonos vagy emailben történő megkeresés, kapcsolattartás, véleménykérés, tájékoztatás céljából.
 • a POSZET FRANCISC PFA -hoz köthető rendezvényeken való részvétel esetén: a résztvevőkről a rendezvényen készült fényképek kezelése, beleértve azoknak a tárolása, átdolgozása, az interneten történő megosztása. A rendezvényen készült fényképek készítése és megosztása a hatályban lévő adatvédelmi és a magánélethez és méltósághoz való jogokat szabályozó nemzeti és nemzetközi jogi normák tiszteletben tartásával történik.
 • reklám, célirányos reklám
 • különböző jogügyletek megkötéséhez, végrehajtásához szükséges adatkezelési tevékenység.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. a), b), c), e) és f) pontjai, azaz:

 • az érintett hozzájárulása alapján;
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű feladat ellátásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Kezelt személyes adatok:

 • hírlevélre, tájékoztató listákra történő feliratkozás esetén: e-mail cím, opcionálisan név;
 • a tilkos.ro honlap használata során kezelt személyes adatok: IP cím látogatás időpontja, „sütik” (cookie-k);
 • a tilkos.ro weboldalt látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a weblap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket az POSZET FRANCISC PFA
 • semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne,
 • telefonos és/vagy email-ben történő megkeresés esetén: név, telefonszám és/vagy email cím és/vagy tartózkodási település,
 • POSZET FRANCISC PFA -hez köthető rendezvényeken: a résztvevőkről készült fényképek, esetleges regisztrációs adatok,
 • különböző jogügyletek megkötése, végrehajtása céljából: a szerződő fél, vagy az azt képviselő személy személyes adatai, mint például név, lakcím, személyi igazolvány szám, személyi szám, email cím, telefonszám, bankszámlaszám.
 • A tilkos.ro honlapon elhelyezett linkekre, beleértve a közösségi oldalak által biztosított „Tetszik” kiegészítő gombra való kattintás során a látogató átvándorol az illető honlapra. Az utóbbi honlap által történő adatkezelés az illető honlap adatvédelmi szabályzata szerint történik.

 

A személyes adatok védelme: a POSZET FRANCISC PFA   az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, valamint a fent említett célok megvalósításáig.

Az adatkezelés módja: elektronikusan, papíralapon.

 A tilkos .ro honlap az alábbi „sütiket” (cookie-kat) használja az alább meghatározott célokból

Munkamenet sütik: biztosítják a honlap működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön a honlapot böngészhesse. Ezek a sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről.

Látogatás elemző sütik: a látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált honlap felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy az üzemeletető az Poszet Francisc PFA  .ro, udmr.ro, valamint dahr.ro domainnévhez tartozó honlapokat a látogatók elvárásainak megfelelően alakíthassa. Nyilvántartásra kerül a honlapra látogatók száma, a megtekintett oldalak száma, a látogatók honlapon kifejtett tevékenysége (pl.: mely oldalakra vagy fejlécekre kattintottak a legtöbben), illetve, hogy milyen gyakran keresik fel újra a honlapot. A látogatók interaktivitását Google Analytics sütik segítségével mérjük. (További információkért kattintson a https://analytics.google.com honlapra.)

Nyomon követési és hirdetési sütik: Ezek a sütik feltérképezik az Ön böngésző tevékenységét az Poszet Francisc PFA  .ro, udmr.ro, valamint dahr.ro domainnévhez tartozó weboldalakon és így az érdeklődését tükröző, személyre szóló hirdetési tartalmak jelenhetnek meg az Ön számára. Az ilyen típusú sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges. A harmadik fél által küldött sütik (Google AdWords, Facebook) ugyanezen célt szolgálják. Ezen sütik révén a harmadik fél statisztikákat készít, és személyre szabott ajánlatokat jelenít meg, amikor Ön más weboldalakra látogat. Az ilyen típusú sütik használatakor a harmadik fél adatvédelmi szabályzata az irányadó. Harmadik fél honlapjának hirdetési helyén találkozhat honlapunkra irányító reklámokkal. Ezeket a reklámokat az POSZET FRANCISC PFA   partnerei helyezik el a felhasználói felületen. Ezek a partnerek kezelik az ilyen reklámfelületről küldött sütik által gyűjtött információkat.

Az érintetteket megillető jogok

Tájékoztatás és hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy POSZET FRANCISC PFA  -től választ kapjon arra a kérdésére, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. A POSZET FRANCISC PFA   a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően, a jogszabályokban meghatározottak szerint, az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat. Továbbá, minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Hozzájárulás visszavonása: Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítés: Az érintett kérheti, hogy a POSZET FRANCISC PFA   indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatait kiegészítse. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törlés: Az érintett kérheti, hogy a POSZET FRANCISC PFA   indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabály által meghatározott esetekben van lehetőség.

Elfeledtetés: A POSZET FRANCISC PFA  , amennyiben nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével, meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Korlátozás: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a POSZET FRANCISC PFA   korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg a POSZET FRANCISC PFA ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a POSZET FRANCISC PFA -nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint a tiltakozáshoz való jogával élve, tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg megállapításra nem kerül, hogy az érintett jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a POSZET FRANCISC PFA jogos indokaival szemben).

Adathordozhatóság: amennyiben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és automatizált módon történik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a POSZET FRANCISC PFA   rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a POSZET FRANCISC PFA  -t. Ha ez technikailag megvalósítható, kérheti az POSZET FRANCISC PFA  -től a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az érintett e jogának gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra vonatkozó rendeleti előírásokat, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Tiltakozás: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdeken vagy jogos érdeken (6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a POSZET FRANCISC PFA   a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslat: Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, a GDPR 77. cikke értelmében panaszt tehet a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál (www.dataprotection.ro). Továbbá, a GDPR 79. cikke értelmében, az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében, megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel szembeni eljárást a román törvények szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtását megelőzően a POSZET FRANCISC PFA  -hez forduljon és az adatkezelést érintő problémát nála is jelezze.

Kérelem benyújtása, kezelése

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeiket az alábbi módokon nyújthatják be:

 • postai úton, a Sat. Tamaseni, Com. Batarci, jud. Satu Mare, str. Principala nr. 85 címen.
 • elektronikus úton az adatvedelem@tilkos .ro e-mail címen.

Az POSZET FRANCISC PFA   az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről vagy annak elmaradásának okairól.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az POSZET FRANCISC PFA   a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Adatfeldolgozók és adattovábbítás

Az POSZET FRANCISC PFA   az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben az adatkezelést az POSZET FRANCISC PFA   nevében és utasítása szerint az adatfeldolgozó végzi.

Az POSZET FRANCISC PFA   kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az POSZET FRANCISC PFA   előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

A fent említett adatkezelők igénybevételén, valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adattovábbításon kívül, az POSZET FRANCISC PFA   nem továbbítja az érintettek adatait harmadik személyeknek.

A Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság elérhetősége

Székhely: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefonszám: +40.318.059.211 +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Honlap: www.dataprotection.ro

Utolsó aktualizálás: 2020. november 20.

SWITCH THE LANGUAGE
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.